OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE"LUDZIE Z PASJĄ"

posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Nr 0000342968

Od 21 stycznia 2014 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

Adres:  Drewnowo-Ziemaki 17,   07-325 Boguty-Pianki    tel. 795271975;  501039096.

REGON  142159510              NIP  7591718513

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  03 8923 0008 0026 3014 2000 0001

 

Początki Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ” związane są z Zespołem Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. Działania na rzecz jego powołania rozpoczęły się w 2007 i trwały do lutego 2009 roku.

Cele projektowanego stowarzyszenia, aktualne do dzisiaj, obejmowały w szczególności:

 1. pogłębianie i promocja wiedzy o kulturze polskiej,
 2. kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II,
 3. wychowanie patriotyczne,
 4. regionalizm,
 5. edukację przyrodniczą,
 6. promocję turystyki i aktywnych form wypoczynku,
 7. propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i udzielanie im wsparcia,
 8. budowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego.

Z punktu widzenia Zespołu Szkół współpraca osobami zorganizowanymi w stowarzyszeniu i zainteresowanymi aktywnością na rzecz wspólnych ze szkołą celów dawała wsparcie i zwiększała skuteczność podejmowanych działań. Była dodatkową formą obecności szkoły w życiu publicznym miasta i powiatu oraz stwarzała płaszczyznę współpracy z absolwentami.

      28 lutego 2009 r., w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, miało miejsce spotkanie założycielskie. Podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu, powołaniu Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu przez Zebranie Założycielskie pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

      11 listopada 2009 r. – pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwalono nowy tekst jednolity statutu, wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. W następstwie tego przesłano do KRS dokumenty uzupełniające wniosek o rejestrację.

      27 listopada 2009 r.  – decyzja KRS o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru.

Zobacz zdjęcia z Zebrania Założycielskiego w dniu 28 lutego 2009 r.

Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze miało miejsce 20 czerwca 2017 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Przyjęto na nim sprawozdanie finansowe i merytoryczne przygotowane przez Zarząd, udzielono absolutorium Zarządowi za kadencję od 23 lutego 2015 r. do dnia obrad Walnego Zebrania, wybrano władze oraz podjęto uchwałę upoważniającą Zarząd do otwierania i zamykania projektów realizowanych w Stowarzyszeniu.

 

Działalność opiera na pracy społecznej członków.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

 1. współpracę ze szkołami,
 2. organizowanie spotkań, konferencji, zjazdów,
 3. prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie pism:
  – biuletynu Zapiski Ostrowskie
  – pisma popularnonaukowego Rocznik Ostrowski
 4. organizowanie konkursów dla młodzieży i dorosłych,
 5. organizowanie aktywnego wypoczynku dla członków Stowarzyszenia i osób współpracujących ze szczególnym uwzględnianiem młodzieży,
 6. współpraca z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi,
 7. przyjmowanie datków i darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
Zarząd został wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 20 czerwca 2017 r.

L.p.Członkowie ZarząduFunkcja
1.Eliza DrewnowskaPrezes
2.Małgorzata JamiołkowskaWiceprezes
3.Paweł CieślukWiceprezes
4.Dorota SubdaSekretarz
5.Rafał ZęgotaSkarbnik
6.Kazimierz ŁaszczyńskiCzłonek
7.Hanna ChromińskaCzłonek

3. Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków 20 czerwca 2017 r.

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Zbigniew KrychPrzewodniczący
2Arkadiusz ParzychCzłonek
3Robert KrajewskiCzłonek

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Stowarzyszenia.

Załączniki

PlikOpisData dodaniaRozmiar plikuPobrania
pdf DEKLARACJA-CZLONKOWSKA-LUDZIE-Z-PASJA29 maja 2019 07:421 MB18
pdf Statut_Ostrowskie-Stowarzyszenie-Ludzie-z-Pasja_2013-12-0221 lutego 2019 15:22241 KB95