OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE"LUDZIE Z PASJĄ"

posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Nr 0000342968

Od 21 stycznia 2014 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

Adres:  Drewnowo-Ziemaki 17,   07-325 Boguty-Pianki    tel. 795271975;  501039096.

REGON  142159510              NIP  7591718513

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  03 8923 0008 0026 3014 2000 0001

 

Początki Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ” związane są z Zespołem Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. Działania na rzecz jego powołania rozpoczęły się w 2007 i trwały do lutego 2009 roku.

Cele projektowanego stowarzyszenia, aktualne do dzisiaj, obejmowały w szczególności:

 1. pogłębianie i promocja wiedzy o kulturze polskiej,
 2. kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II,
 3. wychowanie patriotyczne,
 4. regionalizm,
 5. edukację przyrodniczą,
 6. promocję turystyki i aktywnych form wypoczynku,
 7. propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i udzielanie im wsparcia,
 8. budowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego.

Z punktu widzenia Zespołu Szkół współpraca osobami zorganizowanymi w stowarzyszeniu i zainteresowanymi aktywnością na rzecz wspólnych ze szkołą celów dawała wsparcie i zwiększała skuteczność podejmowanych działań. Była dodatkową formą obecności szkoły w życiu publicznym miasta i powiatu oraz stwarzała płaszczyznę współpracy z absolwentami.

      28 lutego 2009 r., w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, miało miejsce spotkanie założycielskie. Podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu, powołaniu Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu przez Zebranie Założycielskie pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

      11 listopada 2009 r. – pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwalono nowy tekst jednolity statutu, wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. W następstwie tego przesłano do KRS dokumenty uzupełniające wniosek o rejestrację.

      27 listopada 2009 r.  – decyzja KRS o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru.

Zobacz zdjęcia z Zebrania Założycielskiego w dniu 28 lutego 2009 r.

Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze miało miejsce 9 maja 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Przyjęto na nim sprawozdanie finansowe i merytoryczne przygotowane przez Zarząd, udzielono absolutorium Zarządowi za lata 2017-2018, wybrano władze Stowarzyszenia oraz podjęto uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia, liczby członków Zarządu na kadencję 2019-2020 oraz w sprawie nadania Honorowych Członkostw Stowarzyszenia.

 

Działalność opiera na pracy społecznej członków.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

 1. współpracę ze szkołami,
 2. organizowanie spotkań, konferencji, zjazdów,
 3. prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie pism:
  – biuletynu Zapiski Ostrowskie
  – pisma popularnonaukowego Rocznik Ostrowski
 4. organizowanie konkursów dla młodzieży i dorosłych,
 5. organizowanie aktywnego wypoczynku dla członków Stowarzyszenia i osób współpracujących ze szczególnym uwzględnianiem młodzieży,
 6. współpraca z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi,
 7. przyjmowanie datków i darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
Dnia 22 lipca 2019 r. odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego powołano nowy jego skład:

L.p.Członkowie ZarząduFunkcja
1.Paweł CieślukPrezes
2.Małgorzata JamiołkowskaWiceprezes
3.Hanna ChromińskaWiceprezes
4.Marek KuziakSekretarz
5.Agnieszka GwardiakSkarbnik
6.Kazimierz ŁaszczyńskiCzłonek

3. Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków 9 maja 2019 r.

L.p.Imię i nazwiskoFunkcja
1Zbigniew KrychPrzewodniczący
2Arkadiusz ParzychCzłonek
3Robert KrajewskiCzłonek

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Stowarzyszenia.