OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE"LUDZIE Z PASJĄ"

posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS,

Nr 0000342968

Od 21 stycznia 2014 r. ma status organizacji pożytku publicznego.

Adres:  07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada 8, tel. 607 064 198.

REGON  142159510              NIP  7591718513

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej  03 8923 0008 0026 3014 2000 0001

 

Początki Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ” związane są z Zespołem Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej. Działania na rzecz jego powołania rozpoczęły się w 2007 i trwały do lutego 2009 roku.

Cele projektowanego stowarzyszenia, aktualne do dzisiaj, obejmowały w szczególności:

 1. pogłębianie i promocja wiedzy o kulturze polskiej,
 2. kultywowanie pamięci o papieżu Janie Pawle II,
 3. wychowanie patriotyczne,
 4. regionalizm,
 5. edukację przyrodniczą,
 6. promocję turystyki i aktywnych form wypoczynku,
 7. propagowanie wiedzy o organizacjach pozarządowych i udzielanie im wsparcia,
 8. budowanie i promocja społeczeństwa obywatelskiego.

Z punktu widzenia Zespołu Szkół współpraca osobami zorganizowanymi w stowarzyszeniu i zainteresowanymi aktywnością na rzecz wspólnych ze szkołą celów dawała wsparcie i zwiększała skuteczność podejmowanych działań. Była dodatkową formą obecności szkoły w życiu publicznym miasta i powiatu oraz stwarzała płaszczyznę współpracy z absolwentami.

      28 lutego 2009 r., w Zespole Szkół Publicznych nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, miało miejsce spotkanie założycielskie. Podjęto uchwały o powołaniu Stowarzyszenia, przyjęciu statutu, powołaniu Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu przez Zebranie Założycielskie pełnomocnictwa do dokonania czynności związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

      11 listopada 2009 r. – pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwalono nowy tekst jednolity statutu, wybrano Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. W następstwie tego przesłano do KRS dokumenty uzupełniające wniosek o rejestrację.

      27 listopada 2009 r.  – decyzja KRS o wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru.

Zobacz zdjęcia z Zebrania Założycielskiego w dniu 28 lutego 2009 r.

Ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze miało miejsce 28 czerwca 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Wydłużenie kadencji o rok spowodowane było obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID. Przyjęto na nim sprawozdanie finansowe i merytoryczne przygotowane przez Zarząd, udzielono absolutorium Zarządowi za czas ostatniej kadencji, tj. od dnia poprzedniego Walnego Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczego i pierwszego posiedzenia nowowybranego Zarządu w dn. 09 maja 2019 r. do dnia 28 czerwca 2022 r. Zebranie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia oraz podjęło uchwały m.in. w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz liczby członków Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję ustalając ją na 11 osób.

 

Działalność opiera na pracy społecznej członków.

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Aktualnie Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:

 1. współpracę ze szkołami,
 2. organizowanie spotkań, konferencji, zjazdów,
 3. prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie pism:
  – biuletynu Zapiski Ostrowskie
  – pisma popularnonaukowego Rocznik Ostrowski
 4. organizowanie konkursów dla młodzieży i dorosłych,
 5. organizowanie aktywnego wypoczynku dla członków Stowarzyszenia i osób współpracujących ze szczególnym uwzględnianiem młodzieży,
 6. współpraca z samorządami, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi,
 7. przyjmowanie datków i darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
Dnia 28 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz Zebranie Zarządu Stowarzyszenia, podczas którego powołano nowy jego skład:

L.p. Członkowie Zarządu Funkcja
1. Michał Rutkowski Prezes
2. Hanna Chromińska Wiceprezes
3. Anna Duda-Depta Wiceprezes
4. Marek Kuziak Sekretarz
5. Agnieszka Gwardiak Skarbnik
6. Paweł Cieśluk Członek
7. Adam Jabłonka Członek
8. Małgorzata Jamiołkowska Członek
9. Damian Jasko Członek
10. Paweł Loro Członek
11. Kazimierz Łaszczyński Członek

3. Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków 28 czerwca 2022 r.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1 Zbigniew Krych Przewodniczący
2 Arkadiusz Parzych Członek
3 Robert Krajewski Członek

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa Stowarzyszenia.

Załączniki

Plik Opis Data dodania Wielkość pliku
pdf Statut-LzP-KRS-28.06.2022 15 grudnia 2022 20:42 462 KB
doc DEKLARACJA-CZLONKOWSKA-LzP-2022 28 lutego 2023 14:05 167 KB
pdf DEKLARACJA-CZLONKOWSKA-LzP-2022 28 lutego 2023 14:05 1 MB